پایگاه اینترنتی رسمی خانه خورشید
Header

جلسه فیلم مختص کودکان کار

فیلم زندگی زنبور عسل و مراقبت از محیط زیست

دوشنبه دوم مرداد ماه جلسه فیلم زندگی زنبور عسل و مراقبت از محیط زیست، برای ۳۰ نفر از کودکان کار در خانه خورشید برگزار شد.

در پایان کودکان یک موضوع محیط زیستی را نقاشی کردند و پس از صرف ناهار مؤسسه را ترک کردند .