پایگاه اینترنتی رسمی خانه خورشید
Header

بیانیه مارتن

“بیانیه ی اولین ماراتن بازگشت زنان بهبودیافته سرزمین خورشید”

اعتیاد:  یک بیماری، یک بیماری خانمان سوز، زشت، زمخت و نامهربان، مادر بیماری ها و مشکلات زیاد دیگر…

مادر: مهربان، حامی، مهربانی که بهشت زیر پای اوست…

و اما ترکیب این دو، اعتیاد مادر: بیماری خانمان سوز مادر، مادر بیماری ها و مشکلات مادر…

آری قابل باور نیست، قابل ترکیب به نظر نمی رسد،  واژه ای غریب وناآشنا، واژه ای ناهمنوا با حس مادری، مادر؛ مادری که بهشت زیر پای اوست.

می شود ندید، باور نکرد و نپذیرفت و مثل کبک سر به زیر برف برده و صد البته که باید تاوانش را هم داد… تاوانی سخت…

می شود هم دید، باور کرد و پذیرفت، همانگونه که ده سال قبل موسسه سرزمین خورشید ما را دید، باور کرد و پذیرفت و به مایی که رها شده بودیم و خسته،  عشق، توجه، احترام، کمک متقابل و درمان را هدیه کرد.

سرزمین خورشیدی که نه سال در این وادی سنگلاخ و پرمرارت در زمینه کاهش آسیب و درمان همراهیمان کرد.

همراهی برای بازگرداندن اعتماد، احترام، ارزش و هویت از دست رفته یمان، با ما، برای ما، توسط ما

و حال یک سالی است که سرزمین خورشید نشینان در کنار ما، مشخصا برای استقلال و توانمندسازیمان می جنگند. آری استقلال و توانمندسازی، عنصری که بدون آن چرخه ی درمان اعتیاد، دور باطل زدن است.

و اما امروز…

امروز، اینجا دور هم جمع شدیم  تا با برگزاری اولین ماراتن بازگشت زنان سرزمین خورشید، آزادیمان را فریاد بزنیم و بازگشتمان را در همان کوچه پس کوچه هایی جشن بگیریم که رفتنمان را آغاز کرده بودیم. بازگشتی  پرمرارت، سخت، با نگاه های تبعیض آمیز  و دردآور اما شیرین…

امروز یک بار دیگر در کنار هم مسیر دردها و رنج هایمان را مرور کردیم تا به خود و دیگران یادآوری کنیم که ما توانستیم و از این پس نیز خواهیم توانست … اما بی شک با همراهی شما توانستن را بهتر معنا خواهیم کرد.

و حال در پایان این ماراتن، می خواهیم از این طریق، خواسته های خود را از مردم، مسئولین و جامعه خویش اعلام نماییم.

1)باز گرداندن هویت، ارزش، احترام و جایگاه اجتماعی یمان از طریق حمایت ها و پشتیبانی های نظام عدالت کیفری.

2)فراهم کردن زمینه اشتغال پایدار و استقلال اقتصادی.

3)فراهم کردن مسکن و سرپناه برای ما و فرزندانمان.

4)فراهم کردن خدمات رایگان بیمه ای و نظام سلامت.

5) پذیرش ما به عنوان شهروندان مثمر ثمر و شایسته احترام در جامعه.

6)فراهم کردن خدمات حمایتی و اجتماعی منطبق با ویژگی های خاص زنان.

در پایان از حضور و همراهی شما عزیزان کمال تشکر را داریم.

 

به سان رود

که در نشیب درّه

سر به سنگ می زند

رونده باش

امید هیچ معجزی ز مرده نیست

زنده باش

     زنان بهبودیافته سرزمین خورشید

      هفدهم مهرماه یک هزاروسیصدونود وچهار

13