پایگاه اینترنتی رسمی خانه خورشید
Header

خدمات روزانه مرکز به مددجو

خدمات روزانه مرکز به زنان مددجو به شرح زیراست :

  • خدمات پزشکی – درمانی

  • خدمات بهداشتی

  • خدمات آموزشی

  • خدمات مددکاری اجتماعی و مشاوره روان شناسی

  • مهارت آموزی شغلی و اشتغال زایی

  • سایر خدمات