پایگاه اینترنتی رسمی خانه خورشید
Header

حامیان مالی تاسیس مرکز دندانپزشکی

جدول اسامی کمک های مالی اهدایی حامیان برای تهیه لوازم مربوط به واحد دندانپزشکی خانه خورشید

کانون خیریه مهریار ١.٠٠٠.٠٠٠ تومان
خانم دکتر فرانک مقتدری ١٥٠.٠٠٠ تومان
آقای ابوذر قائم پناه ٢.٠٠٠.٠٠٠ تومان
خانم سودابه عباسی ١.٠٠٠.٠٠٠ تومان
سرکار خانم شکوه جوهرچی ١.٥٠٠.٠٠٠ تومان
سرکار خانم مشایخ ١.٠٠٠.٠٠٠ تومان
سرکار خانم کیایی ٥٠٠.٠٠٠ تومان
سرکار خانم دکتر رفیعیان ٥٠٠.٠٠٠  تومان
جناب آقای مهندس کشاورز ٥.٠٠٠.٠٠٠ تومان
جناب آقای رادمند ٢٠٠.٠٠٠ تومان
جناب آقای ناصر صفاریان ٣٠٠.٠٠٠ تومان
جناب آقای دکتر حامد اختیاری ٧٠٠.٠٠٠ تومان
سرکار خانم مهناز نوروزی ٣٣٠.٠٠٠ تومان
جناب آقای محمد حسن بخشی ١.٠٠٠.٠٠٠ تومان
سرکار خانم دکتر زرافشان ٢٠٠.٠٠٠ تومان
سرکار خانم مهدیون ١٠٠.٠٠٠ تومان

 

از سرکار خانم ها مهندس نادری، زالی، آقازاده، سمیرا مهدوی، کیاسی و
آقایان افسرپور، مهندس کشاورز، دل زنده و مدیر عامل محترم شرکت پدیده شیمی قرن
برای حمایت هایشان سپاسگزاریم و امید داریم که در روز افتتاح واحد دندانپزشکی خانه خورشید در کنار شما باشیم.