پایگاه اینترنتی رسمی خانه خورشید
Header

تیم سیار

تیم سیار یا امداد رسان محلی وظیفه شناسایی محل های بیتوته و ارتباط با معتادان دارای رفتار های پرخطر را برعهده دارند. این گروه پس از برقراری ارتباط با معتادان تزریقی، ضمن آموزش تزریق سالم و رفتار جنسی محافظت شده ، آنها را برای قرار گرفتن در مسیر بهبودی و کاهش خطرات ناشی از رفتارهای پرخطر  تشویق می کنند. معرفی مراکز درمان، رساندن پیام بهبودی، جمع آوری سرنگ و سوزن های آلوده ، ارائه بروشور و پمفلت های آموزشی ، ثبت آمار روزانه و ارائه کمک های اولیه به افراد مصرف کننده از دیگر وظایف تیم سیاراست.