پایگاه اینترنتی رسمی خانه خورشید
Header

طرح مشارکتی در حوزه ارتقاء سلامت اجتماعی

مدیر عامل مؤسسه زنان سرزمین خورشید ازشروع اجرای طرح مشارکتی در حوزه ارتقای سلامت اجتماعی خبر داد.

این طرح با عنوان: ارتقای سلامت اجتماعی از طریق نشاط محلی و ایجاد اشتغال والدین، با مشارکت24 NGO فعال در سطح شهر تهران، با مدیریت اجرایی سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور و با رویکرد همبستگی خلاق در منطقه 15 تهران در حال اجرا است.

مؤسسه با مسئولیت مستند سازی و کنترل خروجی پروژه این طرح همکاری خود را شروع کرده است.