پایگاه اینترنتی رسمی خانه خورشید
Header

برگزاری کارگاه های آموزشی برای کودکان

مؤسسه زنان سرزمین خورشید از نیمه مهرماه  96 تا پایان بهمن ماه سال جاری، سلسله کارگاه هایی در زمینه خود مراقبتی، پیشگیری از کودک آزاری، و بهداشت بلوغ جنسی به تفکیک جنسیت برای کودکان برگزار کرده است.

این کارگاه ها شامل:

  1. برگزاری 3 دوره برای دختران 5 تا 12 سال، هر دوره 5 جلسه است که 12نفر در هر جلسه آموزش دیده اند.
  2. برگزاری یک دوره برای 5 تا 9 سال، هر دوره 5 جلسه که تعداد کودکان در هر جلسه 15 نفر
  3. 3. برگزاری یک دوره کارگاه بهداشت بلوغ جنسی برای دختران 12 تا 18سال به تعداد 15 نفر
  4. 4. برگزاری یک دوره کارگاه بهداشت بلوغ جنسی برای پسران 12 تا18 سال به تعداد 15 نفر

جمعا( نفر درجلسه )270 نفر